İnşaat Güvenlik Sistemleri

Güvenlik Ağı Ile Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği

1. GÜVENLİK AĞLARI

Güvenlik ağları, toplu düşmeyi durdurma sistemleridir. Düşmelere karşı pasif koruma sağlarken çalışanların hareketlerini kısıtlamadan yüksekte çalışmalarına da olanak sağlar. Çalışma alanının altına kurulan güvenlik ağları çalışanların düşme mesafesini azaltır ve düşme sonucu oluşacak etkiyi hafifleterek yaralanma ve ölüm gibi istenmeyen sonuçların önüne geçilmesini sağlar.

Güvenlik ağının avantajlarından bazıları aşağıda belirtilmiştir.

Sistem düşük teknoloji olduğundan, kullanımı kolaydır. Örneğin; Bozulduğunda sistemin bir bütün olarak durmasına neden olabilecek mekanik elemanlar içermez.

Sistem kurulduğunda açıkça yerinde durmaktadır. Son derece görseldir. Kusurlar sistemin basit doğasından dolayı kolayca belirlenebilir.

Güvenlik ağının kullanılması, çalışanların hareketleri diğer bazı sistemlerde olduğu gibi kısıtlanmadığından yapılan işlerin çalışanlar tarafından daha rahat ve hızlı şekilde yapılmasını sağlar. Dolayısıyla zaman ve masraflardan tasarruf edilir.

Uygun şekilde kurulmuş bir ağ sayesinde çalışanların güvende olma hisleri artar ve çalışanlar sadece işlerine odaklanabilirler.

1.1 TERİMLER

1.1         TERİMLER

Güvenlik ağı ile ilgili bazı terimler aşağıda belirtilmiştir.

Ağ gözü: Ağ oluşturacak biçimde temel bir geometrik modelde    (kareler ve eşkenar dörtgenler şeklinde) düzenlenmiş bir dizi ip.

Deney ağ gözü: Güvenlik ağının içine yerleştirilmiş ve ağın performansı zayıflatılmaksızın yaşlanma sebebiyle oluşan herhangi bir bozulmayı belirlemek için sökülebilen ağ gözü.

Ağ: Ağ gözlerinin birleşimi.

Kenar (sınır) ipi: Bir ağın çevresindeki (kenarlarındaki) her bir ağ gözünden geçen ve güvenlik ağının çevresel boyutlarını belirleyen bir ip.

Bağlama ipi: Kenar ipini uygun bir desteğe güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılan ip.

Birleştirme ipi: İki veya daha fazla olan güvenlik ağını bir araya getiren ip.

Destek çatısı (çerçevesi): Ağların bağlandığı ve dinamik hareketlerin oluşması durumunda kinetik enerjinin absorbe edilmesine (sönümlenmesine) katkıda bulunan yapı.

Sınıf: Enerji absorplama kapasitesi ve ağ gözü büyüklüğüne bağlı ağ sınıflandırması.

Ankraj cihazı: Bağlama ipi, karabinaları veya diğer bağlama cihazlarını içerebilen güvenlik ağının yapıya bağlanması için kullanılan bir cihaz ya da sistem.

Yakalama genişliği: Çalışma platformunun kenarından güvenlik ağının dış kenarına olan yatay mesafe.

Sapma (Waisting): Ağ çevresinde desteksiz kısımlarda, ağın kendi ağırlığından veya yüksek gerilmeden dolayı komşu yapıdan ya da olması gerektiği hat hizasından yatay doğrultuda uzaklaşması.

Saçak torbalama (Eaves bagging): Ağ çevresinde desteksiz kısımlarda oluşan doğal sapma şeklini ya da yatay doğrultuda bel vermeyi ortadan kaldıran kurma tekniği.

Alta yuvarlama (Under Rolling): Standard ağın belirli bir boşluğa uyacak şekilde genişliğinin azaltılması ya da bağlama ipi veya bağlama sistemine dayanıklı kenar sağlanması için uygulanan kurma tekniği.

İlk sarkma: Ağın kendi ağırlığından kaynaklanan sarkma miktarı.

Ağ sistemi: Düşmelerin durdurulmasını sağlamak amacıyla bir düzene göre birbirlerine bağlanmış ağ gözleri, kenar ipleri, birleştirme ipleri, bağlama ipleri, ankraj cihazları ve destek çatısının oluşturduğu sistem.

1.2         GÜVENLİK AĞI TASARIM PRENSİPLERİ

Güvenlik ağları gittikçe esnemek ve düşmenin enerjisini absorbe etmek (sönümlemek) için tasarlanır. Böylece düşen çalışanın yaralanma ihtimali de daha az olmaktadır. Düşme yüksekliği ne kadar yüksekse, ağ üzerinde oluşacak etki de o kadar çok olacaktır. Dolayısıyla güvenlik ağında oluşan esnemede o kadar çok olmalıdır. Güvenlik ağı, tasarımdaki azami düşme yüksekliğine kadar düşme etkisinden kaynaklanan enerjinin tamamını absorbe edebilecek şekilde yeterli miktarda esneyebilmelidir.

Güvenlik ağının üzerine düşen çalışanın ağ esnediği sırada ağ altındaki bir nesneye ya da zemine vurmaması için ağın altında yeterli miktarda açık mesafenin bulunması son derece önemlidir.

1.3         GÜVENLİK AĞI SİSTEMLERİ

 Güvenlik ağları, kare (Q) veya eşkenar dörtgen (D) ağ gözü düzenlerini içermekte olup düğümlü ya da düğümsüz olabilir. Şekil 4’te düğümlü ve düğümsüz ağ gözleri yer almaktadır.

Düğümlü bir ağın üzerine yük bindiği zaman, oluşan etkinin yanındaki düğümler sıkılaşır. Oluşan sıkılaşma kalıcıdır ve ağın daha sonraki etkilerden absorbe edebileceği enerji miktarını azaltır. Düğümsüz ağlarda ise böyle bir problem yoktur. Düğümsüz ağ üzerine düşen çalışanın yüz yaralanmasına maruz kalma ihtimali daha düşüktür.

TS EN 1263-1 Standardında güvenlik ağlarının mevcut 4 sistemi yer almaktadır. Bu sistemler Tablo 1’de gösterilmektedir.

Güvenlik ağı sistemleri
SİSTEM S Kenar ipi olan (yatay olarak kurulan) güvenlik ağı
SİSTEM T Yatay kullanım için konsollara (desteklere) bağlanan güvenlik ağı
SİSTEM U Düşey kullanım için destek yapısına bağlanan güvenlik ağı
SİSTEM V (Asmaya uygun) bir sehpa tipi desteğe bağlanan kenar ipi olan güvenlik ağı

 

Tablo 1: Güvenlik Ağı Sistemleri

1.4         GÜVENLİK AĞI SINIFLANDIRMASI

TS EN 1263-1 Standardında güvenlik ağları 4 sınıftan oluşmaktadır:

A ve B sınıfları; ağın asgari enerji absorplama kapasitesini yani ne kadar enerji absorbe edebileceğini tanımlar. Bu kapasite kJ cinsinden ifade edilir.

Örneğin; Sınıf A 2,3 kJ iken sınıf B 4,4 kJ’dur.

1 ve 2 sınıfları ise azami ağ gözü boyutlarını tanımlamaktadır.

Örneğin; Sınıf 1 boyutu için 60 mm iken sınıf 2 boyutu için 100 mm’dir.

Aşağıdaki tabloda sınıflandırma gösterilmektedir:

SINIF ENERJİ ABSORPLAMA KAPASİTESİ (kJ) AĞ GÖZÜ BOYUTU

(mm)

A1 2,3 60
A2 2,3 100
B1 4,4 60
B2 4,4 100

 

Tablo 2: Güvenlik Ağı Sınıfları

1.5         AĞ GÖZÜ İPİ

Ağ gözü ipi birbirine çözülmeyecek şekilde örülmüş en az 3 ayrı iplikten yapılmalıdır ve TS EN 1263-1 Standardı madde 7.3’e göre deneye tabi tutulmuş olmalıdır.

1.6         KENAR (SINIR) İPİ

Sınır ipi, sistem S ve V güvenlik ağının çevresindeki her bir ağ gözünden geçen devamlı iptir. Sahip olması gerektiği asgari çekme mukavemeti ipin tipine göre değişmektedir. Örneğin; K tipi ip 30 kN çekme mukavemetine sahip olmalıdır. Kenar ipleri, TS EN 1263-1 Standardı Madde 7.5’e göre deneye tabi tutulmuş olmalıdır.

1.7         BAĞLAMA İPİ

Bağlama ipleri, güvenlik ağını ağ kurulan yapının üzerindeki ankraj noktalarına ve/veya yapı elementlerine bağlar. Sahip olması gerektiği asgari çekme mukavemeti ipin tipine göre değişmektedir. Örneğin; L tipi veya M tipi ipin çekme mukavemeti 30 kN iken R tipi ip için bu değer 15 kN’dur. F tipi ip kullanılıyorsa asgari çekme mukavemeti 20 kN olmalıdır. (İplerle ilgili olarak; iplerin tipleri, asgari çekme mukavemetleri ve kullanıldıkları güvenlik ağ sistemleri için TS EN 1263-1 Madde 4.3’den faydalanılabilir.)

Bağlama ipleri, TS EN 1263-1 Standardı Madde 7.5’e göre deneye tabi tutulmuş olmalıdır.

1.8         BİRLEŞTİRME İPİ

Birleştirme ipi, korunması gereken alan için birden fazla güvenlik ağı gerekli olduğunda bu ağları bir araya getirir. Bu ipin asgari çekme mukavemeti 7,5 kN olmalıdır ve TS EN 1263-1 Standardı Madde 7.5’e göre deneye tabi tutulmuş olmalıdır.

1.9         GÜVENLİK AĞI ETİKETİ

Güvenlik ağları aşağıdaki hususları gösteren bir etikete sahip olmalıdır:

 • İmalâtçının veya ithalâtçının adı veya ticarî markası
 • TS EN 1263-1 Standardı madde 5’e göre kısa gösterim bilgileri
 • (Örneğin; Güvenlik ağı EN 1263-1 – S – A 2 – Q 90 – 10 x 20 – M gibi)
 • TS EN 1263-1 Standardı madde 6.1.5’e göre verilen deney ağ gözü ve ağın özdeş olduğunu gösteren numara
 • Ağın imal edildiği ay ve yıl
 • Deney numunesinin asgarî enerji absorpsiyon kapasitesi        İmalâtçının kodu
 • EK- B uygulanacaksa, sadece M seviye inceleme (muayene) için yetkili ve bağımsız kuruluşun onayı
 • Etiket kalıcı olarak ağa iliştirilmeli ve ağın ömrü boyunca kalıcı olmalıdır.

 

1.10   KULLANICI TALİMAT KİTABI

Güvenlik ağlarının kullanımı ve uygulanması için, TS EN 1263-1 Madde 9’a göre bir (kılavuz) talimat kitabı, ağın her teslimatı ile birlikte verilmelidir. Bu kullanım talimatı, kullanıcının ana dilinde olmalıdır. Kullanım talimatı en azından aşağıdaki konularla ilgili bilgileri içermelidir:

 • Gerekli ankraj kuvvetleri
 • Azami düşme yüksekliği
 • Asgari yakalama genişliği
 • Güvenlik ağı bağlantıları
 • Güvenlik ağının altındaki asgari açıklık mesafesi
 • Depolama
 • İnceleme
 • Yenileme

 

Bu talimatlara ek olarak, ağın özel uygulamalarına bağlı olan özel kurulum talimatları da dikkate alınmalıdır. TS EN 1263-1 Standardı Madde 9’da talimat kitabının aşağıdaki bilgileri de içerek şekilde güvenlik ağı ile birlikte teslim edilmesi gerektiği belirtilmiştir:

 • Ağın kurulumu, kullanımı ve sökümü
 • Depolama, bakım ve inceleme
 • Deney ağ gözlerinin deneyi için tarihler
 • Kullanımdan kaldırma şartları
 • İkaz edilmesi gereken tehlikeler (örneğin; Aşırı sıcaklık, kimyasal etkiler)
 • TS EN 1263-1 Madde 10’da belirtilen uygunluğun açıklanması.

 

1.11   SÖKÜLEBİLİR DENEY AĞ GÖZÜ

Güvenlik ağları, UV ışınlar sebebiyle bozulmalara karşı en azından 12 ayda bir deneye tabi tutulmalıdır. Tüm güvenlik ağlarında deney zamanı sökülmek amacıyla gevşek şekilde örülmüş en az 3 adet ağ gözü bulunmalıdır. Her bir deney ağ gözü aynı numaraya sahip olmalı, aynı malzemeden yapılmalı ve iliştirildiği ağ ile aynı üretim yığınında bulunuyor olmalıdır.

12 aydan daha eski olan tüm güvenlik ağlarında, ağın geçen 12 ay içinde deneye tabi tutulduğunu ve üreticinin asgari deney enerji absorpsiyon kapasitesini karşıladığını gösteren mevcut duruma ait bir deney etiketi olmalıdır. Deney etiketleri 12 ay geçerlidir ve ağ kurulurken etiketlerin süresi bitmiş olmamalıdır. Ağ sahibi, ağ deney sonuçlarını muhafaza etmelidir.

1.12   GÜVENLİK AĞLARININ BOYUTLARI

TS EN 1263-2 Standardı alanı sadece 35 m2 üzerinde olan ve ağın en kısa kenarının en az 5 m uzunlukta olduğu sistem S güvenlik ağları ile sistem T, sistem U ve sistem V güvenlik ağlarına uygulanmaktadır.

TS EN 1263-2 Standardı kapsamı dikkate alındığında sistem S güvenlik ağları aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:

 • 35 m2’den daha büyük alana sahip olmalı,
 • En kısa kenarının uzunluğu en az 5 metre olmalı ve
 • Azami sabitleme aralığı (ankraj noktaları arası mesafe) 2,5 metre olmalıdır.

 

Yükün 35 m2’den daha az büyüklükteki bir ağa düşmesi durumunda ise; daha büyük alana sahip ağlara kıyasla küçük ağ alanı sebebiyle daha az bir esneme ve daha kısıtlı bir enerji absorplama söz konusu olacaktır. Ağ alanı 35 m2’den daha az olduğunda, 4.4 kJ enerji sönümleme kapasitesine sahip B sınıfı ağ kullanımı tercih edilebilir.

1.13   DÜŞME YÜKSEKLİĞİ

Düşme yüksekliği, güvenlik ağı mümkün olduğunca uygulanabilir olacak şekilde çalışma platformuna yakın kurularak olabilecek en az mesafede tutulmalıdır. Mümkünse güvenlik ağları çalışma platformunun altından itibaren 2 metre mesafeyi geçmemelidir. TS EN 1263-2 standardında izin verilen azami düşme yüksekliği 6 metredir. ( Bu durum çalışanın ağırlık merkezi dikkate alındığında 7 metrelik bir nominal düşme yüksekliğini teşkil etmektedir.) Şekil 6’da belirtilen Heve Hi düşme yüksekliklerinden her biri 6 metreyi geçmemelidir.

Ağın dış kenarından itibaren 2 metrelik mesafe içinde, çalışma platformu ile ağ arasındaki düşme yüksekliği (Hr) 3 metreden fazla olmamalıdır. Bu durumun sebebi; güvenlik ağlarının köşelerde ve kenarlarda fazla esnememesidir. (TS EN 1263-2)

 

1.14   YAKALAMA GENİŞLİĞİ

Çalışan kişi hareket ettiği sırada bir yere takılırsa, aşağı doğru düşmenin yanı sıra öne/ileri doğru bir düşmeye de maruz kalır. İleri doğru düşmenin mesafesi düşme yüksekliğinden etkilenir. Diğer bir deyişle, düşme ne kadar yüksekse, ileri doğru hareket de o kadar fazladır. Çalışma platformunun kenarında koruma sağlayan güvenlik ağları düşen kişinin ileri doğru hareketini kapsayacak

şekilde yeteri kadar geniş olmalıdır. Çalışma platformunun kenarı ile güvenlik ağının dış kenarı arasındaki net genişliği yakalama genişliğini ifade etmektedir.

TS EN 1263-2 Standardında belirtilen azami düşme yükseklikleri için asgari yakalama genişlikleri aşağıdaki tabloda (Tablo 3) gösterilmektedir.

BS 8411 rehberinde ise ek bir güvenlik faktörü olarak tabloda verilen değerlerin 1,5 metre daha uzatılması tavsiye edilmektedir.

Tablo 3: Yakalama genişlikleri

Azami düşme yüksekliği, He (m) TS EN 1263-2’ye göre asgari yakalama genişliği,b (m) BS 8411 tarafından tavsiye edilen yakalama genişliği (m)
1 2 3,5
3 2,5 4
6 3 4,5

 

Çalışma platformunun eğimi 20o den fazla ise:

 

Yakalama genişliği en az 3 metre olmalıdır.

b : Yakalama genişliği

t : Çalışma platformunun kenarı ile güvenlik ağının dış kenarının en düşük noktası arasındaki mesafe

1.15   BOŞLUK (AÇIKLIK) MESAFESİ

Çalışan düştüğü zaman güvenlik ağının esneyebilmesi (deforme olabilmesi) için ağın altında yeterli açıklık mesafesi olmalıdır. Esneme miktarı düşme yüksekliğine ve ağın genişliğine bağlıdır.

Şekil 12’de sistem S güvenlik ağının üzerine bir nesne bindiğinde oluşan tipik deformasyonlar görülmektedir. Deformasyonlar düşme yüksekliğine bağlıdır ve ağın altında olması gereken asgari açıklık mesafesinin hesaplanması için tablo 4’den faydalanılabilir.

1: Çalışma seviyesi

2: Ankraj seviyesi

3: Açıklık mesafesi

4: Zemin seviyesi ya da ağ altındaki engeller

5: Kurulmuş güvenlik ağı

6: Etki sonrası deforme olmuş güvenlik ağı

lGüvenlik ağının en küçük kenarının açıklığı

h: Güvenlik ağının ankraj noktası ile çalışma seviyesi arasındaki düşey mesafe

fmaxGüvenlik ağının ağırlığı ve dinamik yük sebebiyle oluşan azami deformasyon

foGüvenlik ağının ağırlığı sebebiyle oluşan deformasyon

HiGüvenlik ağı ile çalışma seviyesi arasındaki düşey mesafe

 

Aşağıdaki tabloda güvenlik ağı ile çalışma seviyesi arasındaki düşey mesafe ve güvenlik ağının en küçük kenarının açıklığına bağlı azami deformasyon miktarları yer almaktadır.

(Güvenlik ağının en küçük kenarının açıklığı, m)
Hi(m) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 2,30 2,46 2,62 2,79 3,01 3,17 3,32 3,46 3,54 3,62 3,70 3,63 3,91 4,18 4,45 4,87
0,5 2,47 2,65 2,83 3,01 3,24 3,43 3,62 3,79 3,91 4,04 4,17 4,14 4,40 4,66 4,92 5,32
1 2,59 2,78 2,97 3,16 3,41 3,62 3,82 4,02 4,18 4,33 4,49 4,50 4,75 5,00 5,25 5,64
1,5 2,69 2,89 3,08 3,28 3,53 3,76 3,98 4,20 4,38 4,56 4,74 4,78 5,02 5,27 5,51 5,89
2 2,76 2,97 3,17 3,38 3,64 3,87 4,11 4,34 4,55 4,75 4,95 5,01 5,24 5,48 5,72 6,09
2,5 2,83 3,04 3,25 3,46 3,72 3,97 4,22 4,47 4,69 4,90 5,12 5,20 5,43 5,67 5,90 6,25
3 2,88 3,10 3,31 3,53 3,79 4,05 4,31 4,57 4,81 5,04 5,27 5,37 5,60 5,82 6,05 6,40
3,5 2,93 3,15 3,37 3,59 3,85 4,12 4,39 4,67 4,91 5,16 5,40 5,51 5,74 5,96 6,19 6,53
4 2,97 3,19 3,42 3,65 3,91 4,18 4,46 4,75 5,01 5,26 5,52 5,65 5,87 6,09 6,31 6,64
4,5 3,01 3,23 3,46 3,69 3,96 4,24 4,52 4,82 5,09 5,36 5,63 5,76 5,98 6,20 6,42 6,74
5 3,04 3,27 3,50 3,74 4,00 4,29 4,58 4,89 5,17 5,45 5,72 5,87 6,09 6,30 6,52 6,84
5,5 3,07 3,30 3,54 3,78 4,04 4,34 4,63 4,96 5,24 5,53 5,81 5,97 6,19 6,40 6,61 6,92
6 3.10 3.34 3.57 3.81 4.08 4.38 4.68 5.01 5.31 5.60 5.89 6.07 6.28 6.49 6.7

 

Tablo 4: Azami deformasyon miktarları

Yukarıda geçen deformasyon miktarları ile ilgili kriterler aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

Ağın alanı 35 m2 den büyüktür,

Ağın en küçük kenarı en az 5 metredir,

İlk sarkma ağın en küçük kenarının %10’undan fazla değildir,

Düşme yüksekliği 6 metreden fazla değildir.

BS 8411 uygulama esasları rehberi, güvenlik faktörü olarak ağın altına en az 0,5 metre ek açıklık eklenmesini tavsiye etmektedir.

Örneğin; Çalışma seviyesinin 5 m altına kurulmuş, en kısa kenarı 9 m olan Standart kapsamındaki bir sistem S güvenlik ağının azami deformasyonu tablo 4’e göre 4 metredir. BS 8411 Standardını da dikkate aldığımızda güvenlik ağının altında en az 4,5 metre açıklık (boşluk) bulunması muhtemel bir düşme neticesinde çalışanın sağlıklı bir şekilde kurtarılması açısından önem arz edecektir.

1.16   AĞ SARKMASI

Ağ sarkması ya da ilk sarkma ağın kendi ağırlığından kaynaklanan deformasyon (esneme) miktarıdır. Ağ sarkması ağın en kısa kenarının %5’i ile %10’u arasında olmalıdır.

Yeteri kadar ilk sarkmanın olması için, güvenlik ağı kaplayacağı alandan (her iki kenar boyunca) en az %10 daha büyük olmalıdır. Fazla ağ, yükü eşit şekilde dağıtmak ve ağ gözlerinde çok fazla stres oluşumundan kaçınmak için bağlama ipine ya da bağlama sistemine alta yuvarlama yapılmalıdır.

1.17   AŞIRI GERİLME VE DÜŞÜK GERİLME

Güvenlik ağları, esneyebilmeleri ve düşmenin etkisiyle oluşan enerjiyi absorbe edebilmeleri için aşırı gerilmiş olmamalıdır. Aşırı gerilmiş bir ağ ya da çok fazla sabitleme noktası olan bir ağ yeterince esnemeyebilir. Her iki durumda da ağın üstüne düşen kişi üzerindeki etki artarken, ağ ve yapı üzerine uygulanan yük de artar.

Düşük gerilmiş bir ağ ise çok fazla esneyebilir ve eğer ağın altında yeteri kadar açıklık yoksa düşen kişi bir engele ya da zemine çarpabilir.

2.      UYGULAMALAR

Güvenlik ağları TS EN 1263-2 Standardında belirtilen kriterler dikkate alınarak kurulmalıdır. Ayrıca BS 8411 rehberinde geçen aşağıdaki hususların da dikkate alınması çalışmanın güvenli şekilde sürdürülmesi açısından faydalı olacaktır:

Güvenlik ağları 6 metreye kadar olan düşmelerin enerjisini absorbe edecek şekilde üretilirler fakat mümkün olduğunca çalışma yüzeyine yakın kurulmalıdırlar. Güvenlik ağları ile koruma altına alınmış boşlukların kapsamı açık şekilde belirtilmeli ve üst tarafta çalışanlar güvenlik ağının kapsamı dışına çıkmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.

Güvenlik ağları düşmeye karşı korumanın ilk basamağını oluşturuyorsa yani düşme diğer yöntemlerle önlenememişse, güvenlik ağının çalışma seviyesinin altına tercihen 2 metre mesafeyi geçmeyecek şekilde kurulması sağlanmalıdır.

Güvenlik ağları sistem T dâhilinde kullanıldığında, normalde sadece düşmeye karşı korumanın ikinci basamağı olarak yani örneğin korkulukların kullanımına ilaveten bir

önlem olarak düşünülmelidir. Sistem T güvenlik ağları yatay olarak veya geriye doğru hafif bir eğimde olacak şekilde yerleştirilmelidir.

A sınıfında yer alan ve sistem S dâhilinde kullanılan güvenlik ağları 2 metreden fazla bir düşmeye karşı kullanılıyorsa, ağların alanı 35 m2 den az olmamalı ve en kısa kenarı en az 5 metre olmalıdır. Bu iki kriterden herhangi birinin karşılanamadığı durumda ise, B sınıfı güvenlik ağı kullanılmalıdır. Düşük alana sahip güvenlik ağları üreticiye danışıldıktan sonra kurulmalıdır.

Güvenlik ağı çalışma alanının kenarından düşen çalışanları korumak için kurulduğunda, güvenlik ağının kenardan düşen çalışanın muhtemel yatay hareketini de dikkate alacak şekilde yeterli bir yakalama genişliğine sahip olmasına dikkat edilmelidir.

Uygulamada (yapılacak işte) kullanılacak olan ağın seçiminde; ağın enerji absorplama kapasitesi yaşa bağlı olarak azaldığından kullanım ömrü dikkate alınmalıdır. Ağlar bir yıl veya daha fazla bir süreyle kullanımda olacaksa, kullanım süresi boyunca yaşlanmanın ağın enerji absorplama kapasitesini sınıflandırıldığı seviyenin altına düşürmediğini doğrulamak için kontroller yapılmalıdır.

2.1         ÇATI İMALATI

Çatı imalatı sırasında düşmeye karşı kullanılan güvenlik ağları, genellikle yapının çatı makas/mertek gibi ana elemanları tarafından desteklenmeli ve çatı hizasını takip edecek şekilde kurulmalıdır. Saçaklarda çalışan düşmesine sebep olabilecek boşluklar oluşturan sapmalara karşı özellikle dikkat edilmelidir (Bkz. Şekil 14). Eğer saçak kirişi ankraj için uygunsa ve 450’de 6 kN’luk karakteristik yüklemeyi taşıyabilecek kapasitede ise ağ kenarının bağlanması için kullanılabilir. (Saçak torbalamaya gerek yoktur).

Çelik yapılarda; güvenlik ağları sıcak haddelenmiş makas ve merteklere doğrudan

bağlanabilir. Ahşap yapılarda da çatı mertekleri ve üst plakalar bağlantı için tercih edilebilir. Ahşap aşıklar ve çıtalar bağlantı için kullanılmamalıdır.

Çatı işinde kullanılan malzeme ve parçaların özellikle de çelik malzemelerin ağın üzerine düşmemesine dikkat edilmeli, malzemeler uygun şekilde yerleştirilerek ve sabitlenerek malzeme düşmesinin önüne geçilmelidir.

2.2         TADİLAT İŞLERİ

Güvenlik ağları genellikle yeni çatı imalatı ya da çatıların yenilenmesinde kullanılmaya daha uygundur. Küçük tadilat veya yenileme işlerinde de ağ kullanımı tercih edilebilir fakat küçük işler için ağın kurulum zamanı ve maliyet dikkate alındığında bu korunma yönteminin pek pratik olmadığı düşünülebilir. Mevcut yapılarda güvenlik ağı kullanımına karar verilmeden önce aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

Yapının coğrafyası ağın güvenli şekilde kurulmasına olanak sağlamalıdır.

Çevre güvenlik ağı kullanımına zarar verici nitelikte olmamalıdır. Örneğin, ağın performansını etkileyecek aşındırıcı, yıpratıcı kimyasalların yakınında bulunmamalıdır.

Yapılan işler ağın yapısına hasar vermemelidir. Örneğin; aşırı kıvılcım akışının olduğu sıcak işler.

Ağın altında gerekli açıklık mesafesi vardır.

Güvenlik ağının sabitlenmesi için uygun ankraj noktaları bulunmaktadır.

Ankraj; ağın yükünü, herhangi bir çarpma etkisini ve düşen çalışanı karşılayacak nitelikte yeterli dayanım ve stabiliteye sahiptir.

Ağ iş tamamlandıktan sonra güvenli bir biçimde sökülebilmektedir.

Çalışmanın belirli bir bölge üzerinde yapıldığı durumlarda, çalışma seviyesinin altına kurulan güvenlik ağının yeterli bir yakalama genişliğine sahip olduğundan emin olunmalıdır. Farklı bölgelerde yer alan ve değiştirilmesi ya da tadilatının yapılması gereken çatı kaplama malzemeleri ile çalışırken, çatıda çalışanların kurulmuş olan güvenlik ağının kapsamı konusunda yeterli şekilde bilgilendirildiğinden emin olunmalıdır. Güvenlik ağları ana yapı elemanları tarafından desteklenmeli ve çatı hizasını izlemelidir.

2.3         KALIP VE ÖN DÖKÜMLÜ BETON İŞLERİ

Bu uygulamada sırasında güvenlik ağı kullanılıyorsa; ağ ağır malzemelerin tutulmasında etkin olmayacağından prekast beton birimleri gibi ağır malzemelerin ağ üzerine düşmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Ağın üzerine ağır malzeme düştüğünde ise durum rapor edilmeli ve ağın incelenmesi sağlanmalıdır.

Birçok kalıp sistemi ve prekast beton elemanları taşıyıcı yapı ile aynı hizada olacak şekilde yerleştirildiğinden güvenlik ağlarının destek elemanlarına bağlanması engellenebilir. Bu durumlarda bağlama aygıtlarının kullanımı tercih edilmeli ya da bu sorun tasarım aşamasında desteklerin üzerine uygun yerleştirme noktalarının (halka, delik vb.) tasarlanması ile çözülmelidir. Aşağıdaki şekilde örnek bağlama aygıtları görülmektedir.

2.4         METAL KAPLAMA

Isı oluşumu nedeniyle güvenlik ağı malzemelerinin erimesi ve böylece ağın performans kriterlerini düşmesi nedeniyle ağın üst tarafında ya da bitişiğinde asla herhangi bir sıcak iş yapılmamalıdır. Bu tür hasarlar küçük bir alan üzerinde de oluşabileceğinden, rutin muayene ve inceleme prosedürleri sırasında hasarın fark edilmesi zor olabilir.

Kaplama malzemesi üzerinde herhangi bir kesme işlemi yapılacaksa, bu malzemenin daha önceden kaplanmış alan üzerine çekilmesi sağlanmalı ve kıvılcımların güvenlik ağının üzerine düşmesi engellenmelidir. Güvenlik ağları tüm sıcak işlerden yeterince uzakta depolanmalıdır.

2.5         KÖPRÜ İŞLERİ

Köprü işleri sırasında güvenlik ağının kurulması gerekiyorsa, aşağıdaki hususların uygunluğuna özellikle dikkat edilmelidir.

Düşme yüksekliği ve bu yükseklikle bağlantılı yakalama genişliği,          Bağlantı noktalarının konumları ve dayanımları,

Ağ altındaki açıklık mesafeleri, özellikle aşağıdan araçların geçtiği durumlarda,          Ağa düşen çalışanların kurtarılması için özel düzenlemeler.

Köprü işlerinde ağın kurulumu için başvurulan erişim yöntemleri fiziksel zorluklardan dolayı daha karışık olabileceğinden uzman tavsiyelerine başvurulması faydalı olacaktır.

3.      PLANLAMA VE SORUMLULUKLAR

 Güvenlik ağı kurulmadan önce kurulum planlanmalı ve planlama ağların tedarik, kurulum ve kullanım sürecine dâhil olan herkesi içermelidir. Planlama yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

Ağın kurulumunu yapan çalışanların yetkinliği ve tecrübesi          Kurulum ve söküm boyunca yapılacak işlerin türleri ve sıraları          Ankraj noktalarının yerleri ve yeterlilikleri

Güvenlik ağı altında doğru açıklık mesafesinin nasıl korunacağı,          Kurulum ve söküm için erişim yolları,

İnceleme, geçici onarım işleri ve atıkların uzaklaştırılması için erişim yolları          Daha alt seviyelerdeki kişiler korunması ve

Ağ üzerinde düşen çalışanların kurtarılması

Güvenlik ağının tasarımı, güvenli şekilde kurulumu ile kullanımı ve diğer hususlarla alakalı olarak görev yapan çalışanların sorumlulukları BS 8411 rehberinde belirtilmiştir.

3.1         TASARIMCININ (PROJE MÜELLİFİ) SORUMLULUKLARI

Güvenlik ağının kullanımı belirleyen ya da yapı işinde, tamirat ve tadilat işlerinde risklerin kontrol altına alınması için güvenlik ağı kullanılacağına dair bilgilendirilen tasarımcı(lar) aşağıdaki hususları dikkate almalıdır:

Ağın kurulumunu zorlaştıran ya da tehlikeli kılan tasarım detaylarından kaçınmalıdır. (Güvensiz erişim, yeteri kadar geçici yük taşıyamayan yapılar, bağlantı için gerekli yerlerin yetersizliği vb.)

Güvenlik ağının hızlı kurulumunu ve sökümünü kolaylaştıracak şekilde çizimler üzerinde uygun ankraj noktaları tasarlamalı ve bu noktaların karakteristik yüklemeleri taşıyacağından emin olmalıdır.

Güvenlik ağının kendi ağırlığından ve düşen çalışanın oluşturduğu etkiden kaynaklanan yapı üzerindeki muhtemel kuvvetleri hesaplamalı ve yapı üzerinde oluşan etkiyi değerlendirmelidir.

Uygunsa ekstra çapraz kullanımı ya da diğer desteklerin kullanımını belirlemelidir.

Ağların uzun süre kullanıldığı durumlarda, yapılacak incelemeleri ve kurulum sırasını belirlerken kurulum ve söküm işlemleri için ihtiyaç duyulacak erişim yollarını da dikkate almalıdır.

3.2         ÜRETİCİNİN SORUMLULUKLARI

Güvenlik ağının imalatını yapan kişiler, ürünlerinin güvenli kullanımı ve depolanması ile ilgili tüm bilgileri içeren kullanım talimatları sağlamalı ve bunları satış sırasında alıcıya teslim etmelidirler. Ayrıca ağın kullanım periyodu boyunca asgari enerji absorplama kapasitesinin yeterli olacağına dair teminat vermelidirler.

3.3         KURULUMU YAPAN ÇALIŞANLARIN SORUMLULUKLARI

Kurulumu gerçekleştiren çalışanlar, kurulumdan önce aşağıdaki hususlar hakkında ana yükleniciye veya şantiye şefine bilgi vermelidir.

Güvenlik ağının kurulumu ile ilgili olarak aldıkları eğitim ve yeterlilikleri,

Kullanmayı  düşündükleri iş   ekipmanları  (Örneğin;  Hareketli yükseltilebilir iş platformları),

Ağların deneye tabi tutulması, bakımı ve kullanım periyodu boyunca sağlaması gereken enerji absorplama kapasiteleri,

Erişim için ihtiyaç duyulacak çalışmalar (Örneğin; Çalışma yüzeyinin hazırlanması),

Ankraj noktaları ve sabitleme için gereksinimler ile bunların uygun ve yeterli olduğundan emin olmak için yapılacaklar,

Güvenlik ağının altında yeterli açıklık mesafesinin devamlı olarak sürdürülmesi için ihtiyaç duyulacak gereksinimler,

Kurtarma prosedürleri,

Ağın altında bulunan çalışanların nasıl korunacağı.

Yukarıdaki hususların dışında, kurulumu yapan çalışanlar temin edilen tüm ağların amaca uygun olduğundan ve proje boyunca amacına uygun şekilde kalacağından emin olmalıdırlar. Ayrıca aşağıdaki hususları da yerine getirmelidirler:

Ankraj noktaları kontrol etmeli,

Ankraj noktalarının yükler için uygun olduğundan emin olmalı,

Ağın amaca uygun olduğundan emin olmalı ve

Ağın altında yeterince açıklık olduğundan emin olmalıdırlar.

Ağ kurulumu tamamlandıktan sonra ise, kurulumu yapan çalışanlar tarafından ana yükleniciye/şantiye şefine teslim belgesi verilmelidir. Belge güvenlik ağı sisteminin amaca uygun olduğunu doğrulamalı ve aynı zamanda aşağıdaki hususlar hakkında yazılı talimatlar içermelidir:

 • Kurtarma prosedürleri,
 • İnceleme prosedürleri,
 • Ağ üzerindeki atık malzemelerin uzaklaştırılması.

 

3.4         ANA YÜKLENİCİ/ŞANTİYE ŞEFİNİN SORUMLULUKLARI

Ana yüklenici veya şantiye şefi, güvenlik ağı kurulumu ile ilgili hususların sağlık ve güvenlik planında yer aldığından emin olmalı ve kurulumu yapan çalışanlar sahaya gelmeden önce aşağıdaki hususların yerine getirilmesini sağlamalıdırlar:

Kurulum için erişimin sağlanması,

Uygun ankraj noktalarının sağlanması,

Hareketli erişim ekipmanlarına ihtiyaç duyulan yerlerdeki zemin koşullarının uygun olduğundan emin olunması.

Ana yüklenici veya şantiye şefi aşağıdaki hususların yerine getirildiğinden ayrıca emin olmalıdır:

Çalışanların kurtarma için eğitimli olduğundan,

Kurulumu yapan çalışanların teslim belgesini sağladığından,

Sahadaki tüm alt yüklenici ve çalışanların güvenlik ağının amacı ve fonksiyonları hakkında bilgilendirildiğinden,

Ağların üreticinin talimatları doğrultusunda muayenesinden ve kullanım boyunca talimatlara uygun şekilde kalmasından sorumlu birisinin olduğundan,

Güvenlik ağının altında yeterli açıklık mesafesinin sürdürülmesinden sorumlu birisinin olduğundan,

Ağların, çalışanları düşen atık malzemelere karşı korumak için veya atık malzemeleri depolama alanı olarak kullanılmadığından.

4.        KURULUM GEREKSİNİMLERİ

Güvenlik ağları mutlaka üreticinin talimatları dikkate alınarak kurulmalıdır. Ağlar üreticinin ve sökülebilir deney ağ gözlerinin etiketlerine sahip olmalı, etiketleri olmayan ağlar kullanılmamalıdır.

Güvenlik ağları kurulumdan önce hasar ve kusurlara karşı incelenmeli, hasar görmüş ya da kusur içeren ağlar kullanılmamalıdır. Kurulum yapılan çevrede enerji hatları varsa ilgili kurumla irtibata geçilmeli ve yeterli mesafede olunduğu doğrulanmalıdır. Ayrıca güvenlik ağları, gezer vinç ve diğer hareketli ekipmanların çok yakınına yerleştirilmemelidir.

Güvenlik ağlarının bağlanması, sabitlenmesinde tek bir ağ gözü ipi kullanılmamalı, bağlantılar; çarpma yükünü absorbe edecek birçok sayıda ağ gözü ipi ve kenar ipi kullanımını içeren yöntemlerle yapılmalıdır. Örneğin; kenar ipinin sabitlemede kullanılması ya da alta yuvarlama tekniğinden yararlanılması vb.

4.1         GÜVENLİK AĞI KURULUM HİYERARŞİSİ

Güvenlik ağının kurulumunda kullanılan genel yöntem hareketli yükseltilebilir iş platformlarının kullanılmasıdır. Alternatif yöntemler de vardır. Uzaktan bağlama aygıtları, iple erişim teknikleri, düşük seviyedeki işler için portatif merdivenlerin kullanımı bu yöntemlerden bazılarıdır.

En uygun yöntem için risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınmalı ve kurulum hiyerarşisi ile kurulumu yapan çalışanların karşılaşabileceği riskler minimize edilmelidir.

Hiyerarşi düşük riskten yüksek riske doğru aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

 1. Zemin seviyesinde; uzaktan ankraj bağlaması yapılarak,
 2. Hareketli yükseltilebilir iş platformlarının kullanılmasıyla,
 • Kısa süreli  işlerde   merdiven  kullanımıyla     (fakat   sadece    risk          değerlendirmesi neticesinde),
 • İple erişim    tekniklerinin  kullanılmasıyla.      (İple    erişim   işi    oldukça   uzmanlık

gerektirmektedir. Sadece eğitimli ve yetkin kişiler iple erişim işini yapmalıdır.)

4.2         KURULUMDAN ÖNCE AĞLARIN İNCELENMESİ

Kurulumu gerçekleştiren çalışanlar kurulumdan önce aşağıdaki hususları yerine getirmelidir:

Hasar veya kusurlara karşı güvenlik ağını iki taraftan da incelemeli,

Ağ etiketlerinin (üreticinin ve sökülebilir deney ağ gözünün) gösterildiğini ve mevcut durumda geçerli olduğunu kontrol etmelidir.

Eğer kurulumu yapan çalışan herhangi bir hasar ya da kusur bulursa, ağ kullanılmamalıdır. Eğer hasar onarılabilir durumda ise, ağ onarılabilir. Aksi takdirde ise ağ kullanımdan çekilmelidir. Etiket iliştirilmemişse ya da etiket bilgileri okunaklı değilse, ağ kullanılmamalıdır.

Elektrik kabloları ya da üstten geçen enerji hatlarının yakınına güvenlik hatları kurmadan önce ilgili otoritelere başvurularak çalışma güvenli hale getirilmelidir.

Güvenlik ağının kurulumu için uygun bir yer belirlenmeli, ağın mümkün olduğunca çalışma platformuna yakın olması sağlanmalıdır.

4.3         GÜVENLİK AĞINA ERİŞİM

Güvenlik ağı gerek kurtarma işlemi gerekse ağ üzerindeki cisim ve atık malzemelerin temizlenebilmesi için kolayca erişilebilir olmalıdır.

Erişim aşağıdaki şekillerde sağlanabilir:

Ağların bir çalışma platformunun yakınına kurulmasıyla,

Ağların çalışma platformunun erişim noktasının yakınına kurulmasıyla,

Ağın yakınına bir erişim platformunun sağlanmasıyla.

Güvenlik ağları atık malzeme veya çöp biriktirilmesi ve depolama için kullanılmamalıdır. Benzer şekilde çalışma platformu olarak ya da çalışma platformuna erişim amacıyla kullanılmamalıdır.

4.4         ANKRAJ NOKTALARI

Güvenlik ağları; bağlama ipleri, karabinalar veya diğer bağlantı aygıtları ile yapıya ya da yapı üzerinde özel olarak tasarlanmış ankraj noktalarına bağlanmaktadır.

Azami düşme yüksekliğinin 6 metre ve varsayılan yük açısının yatay düzleme göre 45o olduğu durumda her bir ankraj noktası asgari 6 kN yük taşıma kapasitesine sahip olmalıdır. Ardışık 3 ankraj noktası üzerinden yapıya uygulanan birleşik yük taşıma kapasiteleri ise en az 4 kN, 6 kN ve 4 kN olmalıdır.

TS EN 1263-2 Standardına göre ankraj noktaları arasındaki azami mesafe 2,5 metre olmalıdır. Güvenlik ağlarının bağlandığı yapı ve ankraj noktaları bağlama ipinin kesilmesine/yıpranmasına sebep olabilecek keskin kenarlara sahip olmamalıdır.

4.5         AĞ KENAR BOŞLUKLARI

Normal şartlarda güvenlik ağı ile bitişik yapı arasında boşluk bırakılmamalıdır. Eğer bu durum kaçınılmazsa, boşlukların 100 mm’yi geçmemesi sağlanmalıdır (Örneğin; sabitleme noktaları arasındaki sapmalar sırasında). Engellerin olduğu istisnai durumlarda (örneğin; kolon etrafında vb.) ise bu boşluk en fazla 225 mm olabilir ancak bu mesafe hiçbir şekilde geçilmemelidir.

4.6         AĞLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

Çalışma alanının düşmelere karşı korunma altına alınması için birden fazla ağın kurulmasının gerektiği durumlarda ise ağlar birleştirme ipi kullanılarak ya da üst üste bindirilerek bir araya getirilmelidir. Ağlar birleştirme ipi kullanılarak bir araya getirilecekse, TS EN 1263-1 Standardında belirtilen O tipi ip kullanılmalıdır. Birleştirme ipi her iki sınır ipinin etrafından ve iki ağ gözünde bir geçecek şekilde düzenlenmelidir. Birleştirme sırasında 100 mm’den fazla boşluk olmamasına dikkat edilmelidir.

Ağlar üst üste bindirilerek bir araya getirilecekse, TS EN 1263-2 Standardına göre bindirme uzunluğu en az 2 metre olmalıdır. Eğer bu husus sağlanamıyorsa, üstteki ağın kenar ipi alttaki ağın ağ gözlerine dikilerek tutturulmalı ve aynı şekilde alttaki ağın kenar ipi de üstteki ağın ağ gözüne tutturulmalıdır.

 

4.7         DESTEK ÇATISI

Özgün ağ sistemleri üreticinin tavsiye ve talimatları doğrultusunda tasarlanmalıdır. Özel bir destek çatısı içeren sistemlerde ise sadece o belirlenmiş destek çatısı kullanılmalıdır, çünkü destek çatısı bir bütün olarak enerji absorplama sisteminin tamamlayıcı parçasıdır. Destek çatısında yapılan herhangi bir değişiklik ağ sisteminin yeterliliğini ve performansını etkileyebilir.

Güvenlik ağını taşıyan ya de destekleyen destek çatısı ankraj veya bağlama konumları ağ ile iç içe olabilir ya da bağımsız yapı elemanları şeklinde tasarlanabilir. Ağların, mümkün olduğunca çalışanların destek çatısının üzerine düşmeyeceği şekilde düzenlenmesine önem verilmelidir.

Destek çatılarının ağ ile iç içe olduğu durumlarda; bağlantı veya ankrajlar, sistemin yüklemeye birlikte güvenli bir şekilde tepki verdiğini göstermek için ağ ile birlikte deneye tabi tutulmalıdır.

4.8         BAĞLAMA VE KARABİNALAR

Bağlama ipleri ve karabinalar, ağ ya da ağ sistemini kenar ipi veya destek çatısı üzerinden ankraj noktasına bağlamak için kullanılabilir.

İpler kullanıldığında, bunların ankraj noktasının içinden veya etrafından kenar ipi ve yanındaki ağ gözü ipinden geçecek şekilde düğümlendiğinden veya bağlandığından emin olunmalıdır. Karabinalar kullanıldığında ise bunların kilitleme aygıtları olanları kullanılmalıdır.

4.9         ALTA YUVARLAMA

Güvenlik ağı koruma altına alınacak alandan (her iki kenar boyunca) en az %10 daha büyük olmalıdır (Bkz. Ağ sarkması). Ağ boyutu uyacak şekilde alta yuvarlama yapılarak azaltılabilir. Alta yuvarlama, ağ üzerindeki yüklerin eşit şekilde dağıtılmasını sağlaması ve bağlama ipi veya diğer bağlantı sistemleri için dayanıklı kenar oluşturması sebebiyle ağ boyutunu azaltmak için tercih edilen bir yöntemdir.

4.10   SAÇAK TORBALAMA

Ankraj noktaları arası geniş mesafeli olduğu zaman, güvenlik ağının kenarı içe doğru çekilir (sapma oluşturur) ve bir boşluk oluşturarak çalışanın düşmesine neden olabilir. Sapma olduğunda, yaklaşık iki metre uzunluğunda ağ üstten geriye doğru katlanır ve daha sonra kenarlarından dikiş atılarak yaklaşık bir metre derinliğinde torba (saçak torbası) elde edilmiş olunur.

4.11   T, U VE V GÜVENLİK AĞI SİSTEMLERİ

Diğer sistemlerde olduğu gibi yapı çevresi boyunca kurulan sistem T güvenlik ağları da kullanıcı talimat kitabında belirtilen hususlar dikkate alınarak kurulmalıdır. Destek yapısı, muhtemel bir düşme durumunda çalışana zarar gelmeyecek şekilde konumlanmalıdır. Sistem U güvenlik ağlarının kurulmasında TS EN 13374 Standardı dikkate alınmalıdır.

Sistem V güvenlik ağları, üst kenarı çalışma alanından en az 1 metre yukarıda olacak şekilde yerleştirilmelidir.

Destekler dönmeye karşı sabitlenmelidir.

Ağın binaya bağlantısı için kullanılan ankraj noktaları arası mesafe 50 cm’yi geçmemelidir.

Ankraj noktaları ile bina kenarı arası mesafe en az 10 cm olmalıdır.

4.12   TESLİM BELGESİ

Ağ kurulduktan sonra kurulumu yapan çalışanlar ağı incelemeli ve ağın doğru şekilde kurulduğundan ve amaca uygun olduğundan emin olmalıdır. Daha sonra ana yükleniciye ya da şantiye şefine teslim belgesini vermelidir. Belge aşağıdaki hususları içerebilir.

Tüm güvenlik ağı bileşenlerinin TS EN 1263-1 Standardına uyduğunun teyidi,

Güvenlik ağının TS EN 1263-2 Standardına uygun şekilde kurulduğunun teyidi,

Ağın geçmiş 12 ay içerisinde deneye tabi tutulduğuna dair kanıt,

Çalışma için ilgili kişilere bırakılacak olan alanla ilgili açıklama,

Güvenlik ağı ile ilgili kullanıcı talimat kitabı (Bkz. Kullanıcı talimat kitabı),

Kurtarma prosedürleri ile ilgili yazılı talimatlar,

Ağı inceleyen kişinin ismi, teslim etme tarihi ve teslim belgesini alan kişinin imzası. Belge proje boyunca ana yüklenici veya şantiye şefi tarafından sahada bulundurulmalıdır.

4.13   AĞIN SÖKÜLMESİ

Söküm yöntemi kurulum prosedürlerinin tersini takip edecek şekilde olmalıdır. Söküm işlemi güvenli bir çalışma platformu üzerinden yürütülmeli ve ağlar kontrolsüz bir biçimde yere atılmamalıdır.

5.      KURTARMA PLANI

Ağ üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadan önce kurtarma planı hazırlanmış olmalı ve kurtarma için gerekli olan ekipmanlar her durumda işyerinde hazır halde bulundurulmalıdır. Kurtarma operasyonu çalışma sahasına, düşmenin gerçekleştiği yere ve düşen çalışanın yaralanma durumuna bağlı olarak değişmektedir. Kurtarma, sistemin kurulu olduğu yerin yüksekliğinden dolayı bazen karışık olabilir. Konut inşaatlarındaki kurtarma prosedürleri, yüksekliğin fazla olduğu endüstriyel çatı işlerine göre daha kolay olabilir. Ana yüklenici veya şantiye şefi aşağıdaki hususların yerine getirileceğinden emin olmalıdır:

Kurtarmanın başarılı bir şekilde yürütülebileceğinden ve Sahadaki tüm çalışanların kurtarma planının ne olduğunu ve gerektiğinde kendi rollerinin ne olduğunu bildiğinden.

6.      GÜVENLİK AĞININ BAKIM VE ONARIMI

Güvenlik ağı düzenli olarak incelenmeli, bakım ve onarımına özen gösterilmelidir.

6.1         AĞIN İNCELENMESİ

Güvenlik ağı yetkin bir kişi tarafından düzenli aralıklarla görsel olarak incelenmeli ve yapılan inceleme sonuçları kayıt altına alınarak işyerinde muhafaza edilmelidir. Aşağıdaki tabloda ağların görsel incelemesinin hangi durumlarda ve kim tarafından yapılabileceğine dair hususlar verilmiştir.

Ağın görsel olarak inceleneceği durumlar Görsel incelemenin kim tarafından yapılabileceği
Ağ kurulduğu zaman Kurulumu yapan çalışan
Her gün kullanımdan önce Kullanan çalışan
Haftalık olarak Şantiye şefi
Olumsuz hava koşullarından sonra Şantiye şefi

 

Görsel incelemeler aşağıdaki hususların kontrol edilmesini içermelidir:

Yanlış kurulum,

Ağ gözünün aşınması,

Ağ gözündeki kesik ve kertikler,

Ağ gözünde ısı ya da sürtünme kaynaklı oluşabilecek hasarlar,

Dikiş hasarları,

Hasar görmüş ya da deforme olmuş bağlantı parçaları,

Ağdaki moloz ve inşaat artıkları,

Düğümlü ağ gözü ise düğümdeki kusurlar,

UV bozulma,

Ağın görsel muayeneyi geçemediği durumlarda kullanılması uygun değildir. Ağ onarılmalı veya kalıcı olarak kullanımdan kaldırılmalıdır.

Devam eden asgari ağ inceleme gereksinimleri TS EN 1263-1, Ek B’de tanımlanmıştır.

6.2         GENEL DENEYLER

Genel deneyler aşağıdaki hususları içermektedir:

 • Görsel incelemeler,
 • Ağ uzunluklarının ölçülmesi,
 • Ağ ağırlığının ölçülmesi.
 • Deney metotları ve gereksinimler TS EN 1263-1 Standardı Madde 7’de tanımlanmıştır.

 

6.3         UV BOZULMA DENEYLERİ

Güvenlik ağları, UV bozulmanın miktarının belirlenmesi ve üreticinin asgari enerji absorplama kapasitesinin gelecek 12 ay boyunca sürdürüleceğinden emin olunması için her 12 ayda bir deneye tabi tutulmalıdır. (Bkz. 2.11 Sökülebilir Deney Ağ Gözü) UV bozulma ile ilgili deney yöntemleri TS EN 1263-1 Standardı Madde 7.7’de tanımlanmıştır.Güvenlik ağına iliştirilmiş olan deney ağ gözlerinin yıllık deney için her seferinde bir tanesi sökülür. Deney ağ gözleri deney için gerekli olana kadar ağa iliştirilmiş olarak kalmalıdır.

12 aydan fazla kullanımda olan güvenlik ağları, ağın en son yapılan deneyde üreticinin asgari enerji absorplama kapasitesini karşıladığını gösteren ağa iliştirilmiş mevcut deney etiketini içermelidir.

6.4         AĞ ÜZERİNE DÜŞEN CİSİMLER

Güvenlik ağları düşen çalışanları yakalamalarının yanında düşen cisimleri de yakalayabilir. Düşen artık malzeme ve cisimler ağa zarar verebilir ve eğer ağ üzerinde bırakılırsa aşağıdaki sebeplerden dolayı tehlike yaratabilir.

Düşen çalışan yaralanabilir,

Ağın aşırı yüklenmesine ve fazla esnemesine sebep olabilir,

Düşme yüksekliğini arttırır.

Ağın üzerine cisim (inşaat artıkları vb.) düştüğünde çalışma durdurulmalı, cisim ağ üzerinden alınmalı ve tekrar çalışmaya başlanılmadan önce ağ yetkili bir kişi tarafından incelenmelidir.

6.5         AĞ BAKIMI

Kullanımı ve depolanması boyunca ağlara zarar verilmemelidir. Zarar aşağıdaki sebeplerden kaynaklanabilir.

Uzun süre UV maruziyeti,

Keskin nesneler,

Aşınma, yıpranma,

Kıvılcımlar ya da kaynak, taşlama veya yanmadan dolayı oluşan ısı maruziyeti,

Kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava koşulları,

Büyük yük ya da etkiler.

Kurulum veya söküm sırasında ağlar ile çalışılırken; ağlar yerde sürüklenmemeli ve ağların keskin kenarlara temas etmesinden kaçınılmalıdır.

6.6         ONARIM

Güvenlik ağlarının onarımında ve devamlı kullanım için uygunluğunun değerlendirilmesinde üreticiye başvurulmalı ve onarım yetkili kişiler tarafından tercihen inşaat sahasından uzakta kontrollü bir çevrede, üretici talimatları dikkate alınarak yapılmalıdır.

Onarım ağ gözü ipine benzer nitelikte ve üretici tarafından tavsiye edilen ağ ile uyumlu yeni malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Hasar görmüş kenar iplerinin onarımı en az 30 kN çekme dayanımı olan ipler kullanılarak yapılmalıdır. Bağlama iplerinin onarımı yapılmamalı, bunlar kullanımdan kaldırılmalıdır.

Ağ üzerinde onarım yapıldıktan sonra ağ üzerine onaran kişiyi ve onarımın tarihini gösteren bir etiket yerleştirilmelidir.

6.7         AĞLARIN  DEPOLANMASI

Güvenlik ağları kapalı ve kuru ortamlarda UV bozulmalara kaşı korunmuş olacak şekilde depolanmalıdır. Ayrıca ağlar; ısı kaynakları ve ağ üzerinde hasara sebep olabilecek asit, boya, çözücü ve yağ gibi malzemelerden uzak tutulmalıdır.

Eğer güvenlik ağı 12 aydan daha uzun bir süre depolanmışsa, ağ kullanılmadan önce incelenmeli ve UV bozulmaya karşı deneye tabi tutulmalıdır.

7.      KONTROL LİSTESİ

GÜVENLİK AĞI KONTROL LİSTESİ E/H
 Güvenlik ağının etiketleri var mıdır? Ve etiketler uygun mudur?
 Mevcut etiketler geçerliliğini korumakta mıdır? (12 aylık süreden daha az)
 Ankraj noktaları tam temas halinde ve uygun şekilde midir?
 Ankraj noktaları arası mesafeler uygun mudur?
 Ağ kurulum yöntemi belirlenmiş ve uygun ekipman seçimi yapılmış mıdır?
 Ağ ve destek çatısı uygun şekilde yerleştirilmiş midir?
 Çalışmaya başlamadan önce, ağ kurulumu tamamen bitirilmiş midir?
 Kurulum tamamlandıktan sonra güvenlik ağı kontrol edilmiş midir?
 Güvenlik ağı çalışana mümkün olduğunca yakın kurulmuş mudur?
 Güvenlik ağı altında yeteri kadar açıklık mesafesi bırakılmış mıdır?
 Güvenlik ağı, çevresinde ağa zarar verebilecek çalışmalara karşı güvenli midir?
Ağ çalışma boyunca düzenli olarak incelenmekte ve çalışma sonrası uygun şartlarda depolanmakta mıdır?

Rehberde yer alan bazı önemli konulara dikkat çekmek için yukarıdaki kısa kontrol listesi hazırlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir